Lost and Found (story reading)


คลิปน้องภูมิอ่านนิทาน 2 ภาษาเรื่องที่ 3 ค่ะ

Lost and Found เรื่องราวของมิตรภาพและการผจญภัยของเด็กชายคนหนึ่งกับเจ้าเพนกวิน นิทานเล่มนี้เป็นหนังสือภาพที่ได้รับความนิยมอย่างมากอีกเรื่องหนึ่งของนักวาดภาพประกอบคนดัง Oliver Jeffers พิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี 2005 โดยสำนักพิมพ์ฮาร์เปอร์คอลลินส์ Lost and Found ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์แอนนิเมชั่นในปี 2008 และได้รับรางวัลในระดับนานาชาติมากมาย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s